PředchozíL 24 Jan, 1. kapitola Další
1. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.
2. To bylo na počátku u Boha.
3. Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
4. V něm byl život a ten život byl světlo lidí.
5. A to světlo svítí ve tmě, ale tma ho nepohltila.
6. Byl člověk poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan.
7. Ten přišel na svědectví, aby svědčil o tom Světle, aby skrze něho všichni uvěřili.
8. On nebyl to Světlo, ale přišel, aby o tom Světle vydal svědectví.
9. Tento byl to pravé Světlo, které osvětluje každého člověka přicházejícího na svět.
10. Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal.
11. Přišel do svého vlastního a jeho vlastní ho nepřijali.
12. Ale všem, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími syny, totiž těm, kteří věří v jeho jméno,
13. kteří jsou zrozeni ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.
14. A to Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (a viděli jsme jeho slávu, slávu jakou Jednorozený od Otce), plné milosti a pravdy.
15. Jan o něm vydával svědectví a volal: "Toto je ten, o němž jsem řekl: Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já."
16. A my všichni jsme vzali z jeho plnosti, a to milost za milost.
17. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, ale milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.
18. Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten ho vylíčil.
19. A toto je Janovo svědectví: Když Židé poslali kněze a levíty z Jeruzaléma, aby se ho zeptali: "Kdo jsi?"
20. Tehdy to vyznal a nezapřel. Vyznal: "Já nejsem Kristus."
21. Zeptali se ho: "Kdo tedy? Jsi Eliáš?" A on řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" A odpověděl: "Ne."
22. Řekli mu tedy: "Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co říkáš sám o sobě?"
23. Tehdy řekl: "Já jsem 'hlas volajícího na poušti: Srovnejte Pánovu cestu!' jak řekl prorok Izaiáš."
24. A ti, kteří byli posláni, byli z farizeů.
25. Zeptali se ho tedy a řekli mu: "Proč tedy křtíš, když nejsi Kristus ani Eliáš ani ten Prorok?"
26. Jan jim odpověděl: "Já křtím vodou, ale uprostřed vás stojí ten, koho vy neznáte.
27. To je ten, který přichází po mně, ale je přede mnou. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu."
28. Toto se stalo v Betabaře za Jordánem, kde Jan křtil.
29. Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak přichází k němu, a řekl: "Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa!
30. To je ten, o němž jsem řekl: Po mně přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než já.
31. A já jsem ho neznal, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby byl zjeven Izraeli."
32. Jan tedy vydal svědectví: "Viděl jsem Ducha, jak sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm.
33. Já jsem ho neznal, ale Ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: 'Na koho spatříš sestoupit Ducha a zůstat na něm, to je ten, který křtí Duchem Svatým.'
34. A já jsem to viděl a vydal jsem svědectví, že on je ten Boží Syn."
35. Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků.
36. Když spatřil Ježíše, jak se prochází, řekl: "Hle, Beránek Boží."
37. A ti dva učedníci ho slyšeli, když to říkal, a odešli za Ježíšem.
38. A když se Ježíš obrátil a spatřil je, jak jdou za ním, řekl jim:
39. "Co hledáte?" A oni mu řekli: "Rabbi" (což se překládá: Mistře), "kde bydlíš?"
40. Řekl jim: "Pojďte a podívejte se." Šli tedy a viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho. (A bylo okolo desáté hodiny.)
41. Jeden z těch dvou, kteří to od Jana slyšeli a následovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona Petra.
42. Ten první nalezl svého bratra Šimona a řekl mu: "Našli jsme Mesiáše!" (což je v překladu Kristus).
43. A přivedl ho k Ježíši. Když na něj Ježíš pohlédl, řekl: "Ty jsi Šimon, syn Jonášův. Budeš se jmenovat Kéfas" (což se překládá Petr).
44. Druhého dne se Ježíš chtěl vydat do Galileje. Nalezl Filipa a řekl mu: "Pojď za mnou."
45. Filip pak byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova.
46. Filip našel Natanaele a řekl mu: "Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně a proroci - Ježíše, syna Josefova z Nazaretu!"
47. Natanael mu však řekl: "Může být z Nazaretu něco dobrého?" Filip mu řekl: "Pojď a podívej se."
48. Když Ježíš uviděl Natanaele, jak jde k němu, řekl o něm: "Hle, opravdový Izraelita, v němž není žádná lest!"
49. Natanael mu řekl: "Odkud mne znáš?" Ježíš mu odpověděl: "Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem."
50. Natanael mu odpověděl: "Rabbi, ty jsi Boží Syn, ty jsi král Izraele!"
51. Ježíš mu odpověděl: "Věříš proto, že jsem ti řekl: Viděl jsem tě pod fíkovníkem? Uvidíš větší věci než tyto."
52. A řekl mu: "Amen, amen, říkám vám: Od nynějška uvidíte otevřené nebe a Boží anděly, jak vystupují a sestupují na Syna člověka."

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník