Předchozí Jan, 21. kapitola Sk 1Další
1. Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům u Tiberiadského moře. A ukázal se takto:
2. Šimon Petr, Tomáš zvaný Didymus, Natanael, který byl z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a další dva z jeho učedníků byli spolu.
3. Šimon Petr jim řekl: "Jdu lovit ryby." Řekli mu: "My s tebou půjdeme také." Šli tedy a hned nastoupili na loď. A té noci nic nechytili.
4. Když pak nastalo jitro, Ježíš stál na břehu. Učedníci ale nevěděli, že je to Ježíš.
5. Ježíš jim tedy řekl: "Děti, nemáte něco k jídlu?" Odpověděli mu: "Nemáme."
6. On jim však řekl: "Hoďte síť napravo od lodi a najdete." Hodili tedy a už ji nemohli vytáhnout pro množství ryb.
7. Ten učedník, kterého Ježíš miloval, tedy řekl Petrovi: "To je Pán!" A když Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přepásal se pláštěm (protože byl svlečený) a vrhl se do moře.
8. Ostatní učedníci pak připluli na lodi (neboť byli nedaleko od země, jen asi dvě stě loket) a táhli tu síť s rybami.
9. A když vystoupili na zem, viděli rozdělaný oheň a na něm rybu a chléb.
10. Ježíš jim řekl: "Přineste něco ryb, které jste teď chytili."
11. Šimon Petr tedy vystoupil na loď a vytáhl na zem síť plnou velkých ryb: bylo jich sto padesát tři. A i když jich bylo tak mnoho, síť se neroztrhla.
12. Ježíš jim řekl: "Pojďte, posnídejte." Nikdo z učedníků se ho však neodvažoval zeptat: "Kdo jsi?" protože věděli, že je to Pán.
13. Ježíš tedy přistoupil, vzal ten chléb a dával jim a podobně i rybu.
14. To se Ježíš už potřetí ukázal svým učedníkům poté, co vstal z mrtvých.
15. A když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra: "Šimone Jonášův, miluješ mě více než tito?" On mu řekl: "Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád." Řekl mu: "Krm mé beránky."
16. Zeptal se ho znovu, podruhé: "Šimone Jonášův, miluješ mě?" Řekl mu: "Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád." Řekl mu: "Pas mé ovce."
17. Zeptal se ho potřetí: "Šimone Jonášův, máš mě rád?" Tehdy se Petr zarmoutil, protože se ho potřetí zeptal: "Máš mě rád?" a odpověděl mu: "Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě mám rád." Ježíš mu řekl: "Krm mé ovce.
18. Amen, amen, říkám ti: Když jsi byl mladší, opásával ses a chodíval jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš své ruce a opáše tě jiný a povede tě, kam nechceš."
19. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A když to pověděl, řekl mu: "Následuj mě."
20. Petr se obrátil, uviděl toho učedníka, kterého Ježíš miloval, jak jde za ním (a to byl ten, který při večeři spočinul na jeho prsou a řekl: "Pane, kdo je ten, který tě zrazuje?").
21. Když ho Petr uviděl, řekl Ježíši: "Pane, a co tento?"
22. Ježíš mu řekl. "Kdybych chtěl, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, co s tím máš ty? Ty mě následuj."
23. A tak se mezi bratry roznesla řeč, že ten učedník nezemře. Ježíš mu však neřekl, že nezemře, ale: "Kdybych chtěl, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, co s tím máš ty?"
24. To je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a zapsal je; a víme, že jeho svědectví je pravdivé.
25. Je ovšem i mnoho jiných věcí, které Ježíš udělal, které kdyby měly být vypsány každá zvlášť, mám za to, že by ani celý svět nemohl pojmout ty knihy, které by byly napsány. Amen.
(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník