PředchozíFp 4 Kolossenským, 1. kapitola Další
1. Pavel, podle Boží vůle apoštol Ježíše Krista, a bratr Timoteus
2. těm, kteří jsou v Kolosách, svatým a věrným bratrům v Kristu: Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
3. Děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme,
4. neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým,
5. kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. O té jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu,
6. které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste je uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě.
7. Tak jste se naučili od našeho milovaného spoluslužebníka Epafra, jenž je vůči vám Kristův věrný služebník,
8. který nás také obeznámil s vaší láskou v Duchu.
9. Proto se i my, od toho dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás modlit a prosit, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle ve vší moudrosti a duchovním porozumění,
10. abyste chodili, jak je důstojné Pána, k jeho plnému zalíbení, abyste nesli ovoce v každém dobrém skutku, rostli v poznání Boha
11. a byli podle síly jeho slávy posilováni veškerou mocí k veškeré vytrvalosti a trpělivosti s radostí,
12. abyste děkovali Otci, který nás uzpůsobil k účasti na dědictví svatých ve světle.
13. On nás vysvobodil z vlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna,
14. v němž máme skrze jeho krev vykoupení, totiž odpuštění hříchů.
15. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření.
16. Jím bylo stvořeno všechno, co je na nebi i na zemi, věci viditelné i neviditelné, jak trůny, tak panství, jak vlády, tak mocnosti - všechno je stvořeno skrze něj a pro něj.
17. A on je přede vším a jím všechno stojí;
18. on je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z mrtvých, aby ve všem držel prvenství.
19. Vždyť Otci se zalíbilo, aby veškerá plnost přebývala v něm
20. a aby jeho prostřednictvím všechno smířil se sebou. Skrze něj způsobil pokoj, když krví jeho kříže usmířil to, co je na zemi, i to, co je na nebi.
21. I vás, kdysi odcizené a nepřátelské v mysli kvůli zlým skutkům, nyní již usmířil
22. svým pozemským tělem skrze smrt, aby vás postavil před svou tváří svaté, neposkvrněné a bezúhonné -
23. pokud ovšem zůstáváte založení a pevní ve víře a neodchylujete se od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo vyhlášeno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já Pavel stal služebníkem.
24. Nyní se tedy raduji ve svých utrpeních pro vás a svým tělem doplňuji to, co zbývá z Kristových soužení pro jeho tělo, jímž je církev.
25. Jejím jsem se stal služebníkem, vzhledem ke správcovství, jež mi bylo pro vás dáno od Boha, abych naplnil Boží slovo -
26. to tajemství, jež bylo po věky a pokolení skryté, avšak nyní bylo zjeveno jeho svatým,
27. jimž si Bůh přál oznámit, jaké je bohatství tohoto slavného tajemství mezi pohany: je to Kristus ve vás, ta naděje slávy.
28. Jeho kážeme, napomínajíce každého člověka a učíce každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého člověka postavili dokonalého v Kristu Ježíši.
29. A právě proto pracuji a bojuji podle jeho moci, která ve mně mocně působí.

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník