PředchozíMt 28 Marek, 1. kapitola Další
1. Počátek evangelia Ježíše Krista, Božího Syna.
2. Jak je napsáno v Prorocích: "Hle, já před tvou tváří posílám svého posla, který připraví tvou cestu před tebou."
3. "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Napřimujte jeho stezky!"
4. Tak přišel Jan, křtil na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů.
5. Vycházela k němu celá judská země i všichni Jeruzalémští, a když vyznávali své hříchy, křtil je v řece Jordán.
6. Jan byl oblečen velbloudí srstí a koženým pasem kolem boků a jedl kobylky a lesní med.
7. Kázal a říkal: "Po mně přichází ten, který je silnější než já! nejsem hoden ani sehnout se a rozvázat řemínek jeho obuvi.
8. Jistě, já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým."
9. V těch dnech se pak stalo, že přišel Ježíš z galilejského Nazaretu a byl od Jana pokřtěn v Jordánu.
10. A hned když vystupoval z vody, uviděl protržená nebesa a Ducha sestupujícího na něj jako holubice.
11. A z nebe zazněl hlas: "Ty jsi ten můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení."
12. A hned ho Duch vypudil na poušť.
13. Byl na poušti čtyřicet dní a pokoušel ho Satan. Byl tam s divokou zvěří a sloužili mu andělé.
14. A když byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal evangelium Božího království.
15. Říkal: "Čas se naplnil a Boží království se přiblížilo. Čiňte pokání a věřte evangeliu!"
16. A když procházel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a Ondřeje, jeho bratra, jak házejí síť do moře (protože to byli rybáři).
17. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!"
18. A hned opustili své sítě a šli za ním.
19. Když pak kousek poodešel, uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě.
20. A hned je povolal. Oni pak nechali svého otce Zebedea na lodi s nádeníky a odešli za ním.
21. Potom přišli do Kafarnaum a on hned v sobotu vešel do synagogy a učil.
22. A tam žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci.
23. V jejich synagoze byl právě člověk v moci nečistého ducha. Vykřikl:
24. "Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Znám tě, kdo jsi - ten Svatý Boží!"
25. Ježíš mu pohrozil a řekl: "Zmlkni a vyjdi z něj!"
26. A ten nečistý duch jím zalomcoval, hlasitě vykřikl a vyšel z něho.
27. A všichni byli tak ohromeni, že se začali ptát jeden druhého: "Co tohle je? Co je to za nové učení? Vždyť rozkazuje s mocí i těm nečistým duchům a poslouchají ho!"
28. A zpráva o něm se hned roznesla po celém galilejském kraji.
29. A hned když vyšli ze synagogy, přišli domů k Šimonovi a Ondřejovi spolu s Jakubem a Janem.
30. Šimonova tchyně tam ležela v horečce, a tak mu o ní hned pověděli.
31. Přistoupil tedy, vzal ji za ruku a zvedl ji. Horečka ji hned opustila a ona je začala obsluhovat.
32. Když potom nastal večer a zapadlo slunce, přinesli k němu všechny nemocné i ty, kteří byli posedlí démony.
33. Celé město se seběhlo ke dveřím
34. a on uzdravil množství lidí trápených různými neduhy a vyhnal množství démonů. A nedovoloval démonům mluvit, protože ho znali.
35. Ráno pak vstal dlouho před rozedněním a vyšel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil.
36. Ale Šimon a ti, kdo byli s ním, se za ním pustili.
37. A když ho našli, řekli mu: "Všichni tě hledají."
38. A on jim řekl: "Pojďme dál, do okolních městeček, abych kázal i tam. Vždyť proto jsem přišel."
39. Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galileji a vymítal démony.
40. Tehdy k němu přišel malomocný. Padl před ním na kolena a prosil ho: "Kdybys jen chtěl, můžeš mě očistit!"
41. Ježíš pak naplněn soucitem vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: "Chci, buď očištěn!"
42. A jakmile to Ježíš řekl, hned od něj malomocenství odstoupilo a byl očištěn.
43. A hned ho poslal pryč s přísným varováním:
44. "Dej pozor, abys nikomu nic neříkal. Jdi ale, ukaž se knězi a obětuj za své očištění to, co přikázal Mojžíš, na svědectví pro ně."
45. Ale on vyšel a začal hodně mluvit a rozhlašovat tu věc tak, že Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A lidé k němu přicházeli odevšad.

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník