Předchozí Matouš, 10. kapitola Další
1. Potom svolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a aby uzdravovali každou nemoc a každý neduh.
2. Jména dvanácti apoštolů jsou pak tato: Nejprve Šimon zvaný Petr a jeho bratr Ondřej, potom Jakub Zebedeův a jeho bratr Jan,
3. Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub Alfeův a Lebeus příjmením Tadeáš
4. Šimon Kananita a Jidáš Iškariotský, ten, který ho také zradil.
5. Těchto dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: "Nechoďte na cestu pohanů a nevstupujte do města Samaritánů,
6. ale raději jděte ke ztraceným ovcím z Izraelova domu.
7. Jděte a kažte: Nebeské království se přiblížilo!
8. Nemocné uzdravujte, malomocné očišťujte, mrtvé křiste, démony vymítejte. Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.
9. Neberte si zlato, stříbro, ani peníze do opasků,
10. ani mošnu na cestu, ani dvě košile, ani obuv, ani hůl, protože dělník je hoden svého pokrmu.
11. A když vejdete do kteréhokoli města nebo vesnice, zeptejte se tam, kdo je toho hoden, a u něj zůstaňte, dokud neodejdete.
12. Když pak přicházíte do domácnosti, pozdravte ji.
13. A bude-li toho ten dům hoden, ať váš pokoj přijde na něj. Pokud však nebude hoden, ať se váš pokoj navrátí k vám.
14. A kdokoli vás nepřijme a nebude poslouchat vaše slova, vyjděte z toho domu nebo města a vyklepte jeho prach ze svých nohou.
15. Amen, říkám vám, že v soudný den bude sodomské a gomorské zemi lehčeji než tomu městu."
16. "Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadi a bezelstní jako holubice.
17. Dejte si však pozor na lidi, protože vás budou vydávat soudům a bičovat vás ve svých shromážděních.
18. Budete kvůli mně vedeni i před vládce a krále, na svědectví pro ně a pro národy.
19. Ale když vás jim vydají, nestarejte se, jak a co byste řekli, neboť to, co máte říci, vám bude dáno v tu chvíli.
20. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce, který mluví ve vás.
21. Bratr pak vydá bratra na smrt, i otec syna a děti povstanou proti rodičům a zabijí je.
22. A všichni vás budou kvůli mému jménu nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, ten bude spasen.
23. Kdyby vás tedy v tom městě pronásledovali, utečte do jiného. Amen, říkám vám totiž, že neprojdete izraelská města, než přijde Syn člověka.
24. Není učedník nad mistra ani služebník nad svého pána.
25. Pro učedníka je dost na tom, když bude jako jeho mistr a služebník jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho domácí?"
26. "Proto se jich nebojte, neboť není nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno.
27. Co vám říkám ve tmě, mluvte na světle, a co slyšíte šeptat do ucha, kažte na střechách.
28. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou, ale raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.
29. Copak se neprodávají dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce.
30. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě!
31. Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců."
32. Kdokoli mne tedy vyzná před lidmi, toho i já vyznám před svým Otcem, který je v nebesích.
33. Kdo by mne ale před lidmi zapřel, toho i já zapřu před svým Otcem, který je v nebesích.
34. Nemyslete si, že jsem přišel na zem přinést pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč.
35. Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti její matce a nevěstu proti její tchýni.
36. A nepřátelé člověka budou ti z jeho vlastní rodiny.
37. Kdo má rád otce nebo matku více nežli mne, není mě hoden, a kdo má rád syna nebo dceru více nežli mne, není mě hoden.
38. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mne, není mě hoden.
39. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne."
40. "Kdo vás přijímá, ten přijímá mne, a kdo přijímá mne, přijímá Toho, který mě poslal.
41. Kdo přijímá proroka jako proroka, dostane odplatu proroka, a kdo přijímá spravedlivého jako spravedlivého, dostane odplatu spravedlivého.
42. A kdokoli by dal jednomu z těchto maličkých k pití jen pohár studené vody, protože je to můj učedník, říkám vám jistě, že rozhodně neztratí svou odplatu."

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník