Předchozí Matouš, 11. kapitola Další
1. Když Ježíš přestal dávat svým učedníkům tato přikázání, stalo se, že odtud vyšel, aby učil a kázal v jejich městech.
2. Když pak Jan ve vězení uslyšel o Kristových skutcích, poslal dva ze svých učedníků,
3. aby se ho zeptal: "Jsi ty Ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?"
4. Ježíš jim odpověděl: "Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte:
5. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví jsou kříšeni a chudým se káže evangelium.
6. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje."
7. A když ti muži odešli, Ježíš začal zástupům říkat o Janovi: "Co jste si přišli do pouště prohlédnout? Třtinu klátící se větrem?
8. Na co jste se tedy vyšli podívat? Na člověka oblečeného hebkým rouchem? Pohleďte, ti, kdo se oblékají hebkým rouchem, jsou v královských domech.
9. Co jste tedy vyšli vidět? Proroka? Ano, říkám vám, a více než proroka.
10. Toto je ten, o kterém je napsáno: 'Hle, já před tvou tváří posílám svého posla, který připraví tvou cestu před tebou.'
11. Amen, říkám vám, že mezi těmi, kdo se narodili z žen, nepovstal větší než Jan Křtitel, ale kdo je nejmenší v nebeském království, je větší než on.
12. Ode dnů Jana Křtitele až dosud nebeské království snáší násilí a násilníci ho uchvacují.
13. Neboť všichni Proroci i Zákon až po Jana o tom prorokovali.
14. A jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít.
15. Kdo má uši k slyšení, ať slyší.
16. Ke komu ale přirovnám toto pokolení? Je podobné dětem, které sedí na tržišti a volají na druhé:
17. 'Pískali jsme vám a netančili jste; žalostně jsme naříkali a neplakali jste!'
18. Jan totiž přišel, nejedl a nepil a oni říkají: 'Má démona!'
19. Přišel Syn člověka, jí a pije a říkají: 'Hle, žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků!' Ale moudrost je ospravedlněna svými dětmi."
20. Tehdy začal vyčítat městům, ve kterých se stalo nejvíce jeho zázraků, že nečinila pokání:
21. "Běda tobě, Korozaim, běda tobě, Betsaido! Vždyť kdyby se zázraky, které se dějí u vás, staly v Týru a Sidonu, dávno by v pytlovině a v popelu činili pokání.
22. A tak vám říkám: Týru a Sidonu bude v soudný den lehčeji než vám.
23. A ty, Kafarnaum, které jsi až k nebi vyvýšeno, až do pekla budeš svrženo. Vždyť kdyby se zázraky, které se dějí v tobě, staly v Sodomě, zůstala by stát až dodnes.
24. A tak vám říkám, že sodomské zemi bude v soudný den lehčeji než tobě."
25. Tehdy Ježíš odpověděl: "Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům.
26. Jistě, Otče, neboť tak se ti zalíbilo.
27. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna, jedině Otec a ani Otce nikdo nezná, jedině Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit.
28. Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtěžkáni, a já vám dám odpočinout.
29. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem mírný a pokorný v srdci; a najdete odpočinek pro své duše.
30. Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno lehké."

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník