Předchozí Matouš, 14. kapitola Další
1. V tu dobu uslyšel zprávu o Ježíši i tetrarcha Herodes
2. a řekl svým služebníkům: "To je Jan Křtitel. Byl vzkříšen z mrtvých, a proto se skrze něj dějí zázraky."
3. Herodes totiž Jana zatkl, spoutal a dal do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa,
4. protože mu Jan říkal: "Není ti dovoleno, abys ji měl!"
5. A ačkoli ho chtěl zabít, bál se zástupu, protože ho měli za proroka.
6. Když pak nastal den oslavy Herodových narozenin, zatančila dcera Herodiady uprostřed hodovníků a zalíbila se Herodovi.
7. Proto jí s přísahou slíbil, že dá, o cokoli požádá.
8. A ona, předem navedena svou matkou, řekla: "Dej mi sem na tu mísu hlavu Jana Křtitele."
9. Král se tedy zarmoutil, ale kvůli přísaze a kvůli těm, kdo s ním stolovali, poručil, aby byla dána.
10. Poslal tedy kata, aby Jana sťal ve vězení.
11. Jeho hlava pak byla přinesena na míse a dána té dívce a ta ji odnesla matce.
12. Pak přišli jeho učedníci, vzali tělo a pochovali ho. Potom šli a pověděli to Ježíši.
13. Když to Ježíš uslyšel, o samotě se odtud lodí odplavil na pusté místo. Zástupy to však uslyšely a vypravily se za ním pěšky z měst.
14. Když Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup lidí; byl naplněn soucitem k nim a uzdravil jejich nemocné.
15. Když pak nastal večer, přišli k němu jeho učedníci se slovy: "Tohle místo je pusté a je už pokročilá hodina. Propusť ty zástupy, ať odejdou do vesnic a nakoupí si jídlo."
16. Ježíš jim ale řekl: "Nemusejí odcházet. Vy jim dejte najíst."
17. Řekli mu: "Nic tu nemáme - jen pět chlebů a dvě ryby."
18. On však řekl: "Přineste mi je sem."
19. Tehdy přikázal, aby se zástup posadil na trávě. Vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal a nalámal ty chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům.
20. A tak se všichni najedli a byli nasyceni. Potom sebrali nalámané kousky, které zbyly: dvanáct plných košů.
21. A těch, kteří jedli, bylo kolem pěti tisíc mužů, kromě žen a dětí.
22. Potom Ježíš hned své učedníky přinutil, aby nastoupili na loď a jeli napřed na druhou stranu, než rozpustí zástupy.
23. Když pak propustil zástupy, vystoupil o samotě na horu, aby se modlil. A když přišel večer, byl tam sám.
24. Ale loď už byla uprostřed moře, zmítána vlnami, protože byl protivítr.
25. Při čtvrté noční hlídce pak k nim Ježíš šel pěšky po moři.
26. Když ho učedníci uviděli, jak kráčí po moři, vyděsili se a říkali: "To je přízrak!" A křičeli strachy.
27. Ale Ježíš na ně ihned promluvil a řekl jim: "Vzmužte se, to jsem já! Nebojte se."
28. Petr mu odpověděl: "Pane, jestli jsi to ty, přikaž mi, ať k tobě přijdu po vodě."
29. On řekl: "Pojď!" A Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši.
30. Když ale viděl, jak silný je vítr, dostal strach a začal se topit. Tehdy vykřikl: "Pane, zachraň mě!"
31. Ježíš ihned vztáhl ruku, chytil ho a řekl: "Proč jsi pochyboval, malověrný?"
32. A jakmile vstoupili na loď, vítr se utišil.
33. Ti, kdo byli na lodi, pak přistoupili a klaněli se mu se slovy: "Ty jsi opravdu Boží Syn!"
34. A když se přeplavili, přijeli do genezaretské země.
35. Tamější muži ho poznali a rozeslali posly po celém okolí. Přinesli k němu všechny nemocné
36. a ti ho prosili, aby se směli aspoň dotknout cípu jeho roucha. A kdokoli se ho dotkl, byl úplně uzdraven.

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník