Předchozí Matouš, 17. kapitola Další
1. Po šesti dnech pak Ježíš vzal k sobě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana, vyvedl je o samotě na vysokou horu
2. a proměnil se před nimi. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo.
3. A hle, uviděli Mojžíše a Eliáše, jak s ním mluví.
4. Petr pak Ježíši odpověděl: "Pane, to je dobře, že jsme zde. Jestli chceš, udělejme tu tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi."
5. Ale když ještě mluvil, náhle je zastínil zářící oblak. A hle, hlas z toho oblaku řekl: "Toto je můj milovaný Syn, ve kterém jsem našel zalíbení. Toho poslouchejte."
6. To když učedníci uslyšeli, padli na tváře a velice se báli.
7. A Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: "Vstaňte a nebojte se."
8. A když pozvedli oči, neviděli nikoho jiného než samotného Ježíše.
9. Když pak sestupovali z hory, Ježíš jim přikázal: "Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých."
10. Učedníci se ho zeptali: "Proč tedy zákoníci říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?"
11. Ježíš jim ale odpověděl: "Jistě, nejdříve přijde Eliáš a všechno napraví.
12. Já vám však říkám, že Eliáš už přišel, ale oni ho nepoznali a udělali s ním, co chtěli. Tak také bude od nich trpět Syn člověka."
13. Tehdy učedníci pochopili, že jim to řekl o Janu Křtiteli.
14. A když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk, padl před ním na kolena a řekl:
15. "Pane, smiluj se nad mým synem. Je to náměsíčník a těžce tím trpí, protože často padá do ohně a častokrát do vody.
16. Přivedl jsem ho ke tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit."
17. Ale Ježíš na to odpověděl: "nevěřící a zvrácené pokolení, jak dlouho budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte mi ho sem."
18. Ježíš pak tomu démonovi pohrozil a on vyšel a chlapec byl v tu chvíli uzdraven.
19. Potom k Ježíši přistoupili učedníci a v soukromí se ho zeptali: "Proč jsme ho my nemohli vyhnat?"
20. Ježíš jim řekl: "Kvůli své nevěře. Amen, říkám vám, když budete mít víru jako hořčičné zrnko, řeknete této hoře: 'Přejdi odsud tam,' a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné.
21. Ale tento druh démonů nevychází jinak než skrze modlitbu a půst."
22. A když chodili po Galileji, Ježíš jim řekl: "Syn člověka bude vydán do lidských rukou.
23. Zabijí ho, ale on bude třetího dne vzkříšen." A oni se nesmírně zarmoutili.
24. Když pak přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámového poplatku a řekli: "Váš mistr neplatí poplatek?"
25. A on řekl: "Platí." A když šel domů, Ježíš ho předešel a řekl: "Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové daně a poplatky? Od svých synů nebo od cizích?"
26. A když Petr odpověděl: "Od cizích," Ježíš mu řekl: "Synové jsou tedy svobodní!
27. Ale abychom je neurazili, jdi k moři, hoď udici a první vylovenou rybu vezmi, a když jí otevřeš ústa, najdeš tam peníz. Ten vezmi a dej jim ho za mě i za sebe."

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník