Předchozí Matouš, 2. kapitola Další
1. Když se pak Ježíš narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, do Jeruzaléma přišli mágové od východu
2. a říkali: "Kde je ten narozený židovský král? Viděli jsme totiž na východě jeho hvězdu a přišli jsme, abychom se mu poklonili."
3. To když uslyšel král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním.
4. Svolal tedy všechny velekněze a učitele lidu a tázal se jich, kde se má Kristus narodit.
5. Oni mu řekli: "V judském Betlémě. Neboť tak je napsáno skrze proroka:
6. 'Ale ty, Betléme v zemi judské, nikoli nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde Panovník, který bude pást můj lid, Izrael.'"
7. Tehdy Herodes tajně povolal mágy a vyptával se jich na čas, kdy se jim ta hvězda ukazovala.
8. A když je posílal do Betléma, řekl: "Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě, a jakmile ho naleznete, oznamte mi to, abych i já mohl přijít a poklonit se mu."
9. Když tedy vyslechli krále, odjeli. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.
10. Když tu hvězdu uviděli, zaradovali se nesmírnou radostí.
11. Vešli tedy do domu, nalezli dítě s Marií, jeho matkou, a padli a klaněli se mu. Potom otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
12. A když dostali ve snu od Boha pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinou cestou.
13. Když pak odjeli, hle, Josefovi se ve snu ukázal Pánův anděl a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím; neboť Herodes se chystá to dítě hledat, aby ho zabil."
14. A tak v noci vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta
15. a zůstal tam až do Herodovy smrti, aby se naplnilo to, co Pán promluvil skrze proroka: "Z Egypta jsem povolal svého Syna."
16. Když pak Herodes poznal, že byl od mágů oklamán, nesmírně se rozhněval a dal povraždit všechny děti mužského pohlaví v Betlémě a v celém okolí od dvouletých níže, podle času, na který se vyptal mágů.
17. Tehdy se naplnilo to, co bylo řečeno skrze proroka Jeremiáše:
18. "Hlas byl slyšet v Ráma, naříkání, pláč a mnohé úpění, Ráchel plačící nad svými dětmi; a nenechala se utěšit, protože jich už není."
19. Když pak Herodes zemřel, hle, Pánův anděl se ve snu ukázal Josefovi v Egyptě
20. a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země, neboť ti, kdo usilovali o život dítěte, jsou již mrtví."
21. Josef tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a přišel do izraelské země.
22. Když však uslyšel, že v Judsku kraluje místo svého otce Heroda Archelaus, bál se tam jít. A když byl od Boha ve snu varován, obrátil se do galilejského kraje.
23. Když tam přišel, bydlel ve městě zvaném Nazaret, aby se naplnilo to, co bylo řečeno skrze proroky - že bude nazván Nazaretský.

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník