Předchozí Matouš, 23. kapitola Další
1. Tehdy Ježíš mluvil k zástupům a svým učedníkům.
2. Řekl: "Na Mojžíšově místě se posadili zákoníci a farizeové.
3. Proto plňte a zachovávejte všechno, cokoli vám řeknou, abyste zachovávali, ale nejednejte podle jejich skutků, protože oni mluví, ale nejednají.
4. Svazují těžká a neúnosná břemena a nakládají je lidem na ramena, sami však s nimi nechtějí ani pohnout prstem.
5. A všechny své skutky dělají, aby je viděli lidé. Rozšiřují své modlitební řemínky a prodlužují si třásně na pláštích.
6. Mají rádi čestná místa na večeřích a přední sedadla ve shromážděních,
7. zdravení na tržištích, a když je lidé nazývají: 'Rabbi, Rabbi.'
8. Vy si ale nenechte říkat 'Rabbi', protože máte jednoho Učitele, Krista, a vy všichni jste bratři.
9. A nikoho si na zemi nenazývejte 'Otcem', protože máte jednoho Otce, který je v nebi.
10. Také si nenechte říkat 'Vůdcové', protože máte jednoho Vůdce, Krista.
11. Ale kdo je z vás největší, ten bude vaším služebníkem.
12. Kdo bude sám sebe povyšovat, ten bude ponížen, a kdo se sám poníží, ten bude povýšen."
13. "Ale běda vám, zákoníci a farizeové, vy pokrytci, že zavíráte nebeské království před lidmi. Sami tam totiž nevcházíte a těm, kteří vcházejí, vejít nedovolujete.
14. Běda vám, zákoníci a farizeové, vy pokrytci, že vyjídáte domy vdov a předstíráte dlouhé modlitby. Proto dostanete těžší rozsudek.
15. Běda vám, zákoníci a farizeové, vy pokrytci, že obcházíte moře i souš, abyste obrátili jednoho člověka na víru, a když se tak stane, uděláte z něho syna pekla dvakrát více, než jste sami.
16. Běda vám, slepí vůdcové, kteří říkáte: 'Kdyby někdo přísahal při chrámu, to nic neznamená, ale kdo by přísahal při chrámovém zlatu, ten je zavázán.'
17. Blázni a slepci! Co je větší - zlato nebo chrám, který to zlato posvěcuje?
18. Říkáte také: 'Kdyby někdo přísahal při oltáři, to nic neznamená, ale kdo by přísahal při daru ležícím na něm, ten je zavázán.'
19. Blázni a slepci! Co je větší - dar nebo oltář, který ten dar posvěcuje?
20. A proto ten, kdo přísahá při oltáři, přísahá při něm i při všem, co na něm leží.
21. Ten, kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm i při Tom, kdo v něm přebývá,
22. a ten, kdo přísahá při nebi, přísahá při Božím trůnu i při Tom, který na něm sedí.
23. Běda vám, zákoníci a farizeové, vy pokrytci, že dáváte desátky z máty, z kopru a z kmínu, ale opustili jste závažnější věci ze Zákona - právo, milosrdenství a víru. Tyto věci jste měli dělat a tamty neopouštět.
24. Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda polykáte.
25. Běda vám, zákoníci a farizeové, vy pokrytci, že zvenčí čistíte kalich a mísu, ale ty jsou zevnitř plné zlodějství a neřesti.
26. Farizeji, ty slepče, vyčisti nejdříve vnitřek kalicha a mísy, aby mohly být čisté i zvenčí.
27. Běda vám, zákoníci a farizeové, vy pokrytci, protože se podobáte obíleným hrobům, které zvenčí vypadají opravdu krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a veškeré nečistoty.
28. Tak se i vy zvenčí zdáte lidem opravdu spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nepravosti.
29. Běda vám, zákoníci a farizeové, vy pokrytci, že stavíte hroby prorokům, ozdobujete náhrobky spravedlivých
30. a říkáte: 'Kdybychom žili za dnů našich otců, neúčastnili bychom se s nimi prolévání krve proroků.'
31. Tím svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kdo vraždili proroky.
32. Naplňte tedy míru svých otců!
33. Vy hadi, plemeno zmijí, jak byste unikli odsouzení do pekla?
34. Pohleďte, já k vám proto posílám proroky, mudrce a učitele Písma, a vy některé z nich zabijete a ukřižujete, a některé z nich budete bičovat ve svých shromážděních a budete je pronásledovat od města k městu,
35. aby na vás přišla všechna spravedlivá krev prolévaná na zemi, od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Barachiáše, kterého jste zabili mezi svatyní a oltářem.
36. Amen, říkám vám, že všechny tyto věci přijdou na toto pokolení."
37. "Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste.
38. Hle, váš dům se vám zanechává pustý.
39. Říkám vám totiž, že od této chvíle mě neuvidíte, dokud neřeknete: 'Požehnaný, který přichází v Pánově jménu!'"

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník