Předchozí Matouš, 27. kapitola Další
1. A když přišlo ráno, usnesli se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíši, že ho vydají na smrt.
2. Svázali ho tedy, odvedli ho k vladaři, Pontskému Pilátovi, a vydali mu ho.
3. Když tehdy Jidáš, jeho zrádce, uviděl, že Ježíš byl odsouzen, litoval toho a vrátil těch třicet stříbrných velekněžím a starším.
4. Řekl jim: "Zhřešil jsem! Zradil jsem nevinnou krev!" Oni však odpověděli: "Co je nám do toho? Hleď si toho sám!"
5. Zahodil tedy ty stříbrné v chrámu a šel pryč. A když odešel, oběsil se.
6. Velekněží pak vzali ty stříbrné a řekli: "Nelze je dát do pokladny, protože je to mzda za krev."
7. A když se poradili, koupili za ně hrnčířovo pole k pohřbívání cizinců.
8. Proto se to pole až dodnes nazývá Pole krve.
9. Tehdy se naplnilo to, co bylo řečeno skrze proroka: "Vzali třicet stříbrných, cenu za toho ceněného, kterého takto ocenili synové Izraele,
10. a dali je za hrnčířovo pole, jak mi uložil Pán."
11. Ježíš pak stanul před vladařem. Vladař se ho zeptal: "Ty jsi ten židovský král?" Ale Ježíš mu odpověděl: "Ty to říkáš."
12. A když ho velekněží a starší obviňovali, nic neodpovídal.
13. Pilát mu tedy řekl: "Neslyšíš, jaké věci to proti tobě svědčí?"
14. On mu ale neodpověděl ani na jediné slovo, takže se vladař velmi divil.
15. Vladař pak měl ve zvyku propouštět lidu ve svátek jednoho vězně, kterého chtěli.
16. A tehdy měli významného vězně jménem Barabáš.
17. Když se tedy lidé sešli, Pilát jim řekl: "Koho chcete, abych vám propustil? Barabáše nebo Ježíše zvaného Kristus?"
18. Věděl totiž, že ho vydali ze závisti.
19. A když seděl na soudné stolici, poslala k němu jeho žena vzkaz: "Neměj nic s tímto spravedlivým, neboť jsem dnes kvůli němu ve snu mnoho vytrpěla."
20. Velekněží a starší ale navedli zástupy, aby si vyžádali Barabáše a Ježíše aby dali zahubit.
21. Vladař jim tedy odpověděl: "Kterého z těch dvou chcete, abych vám propustil?" A oni řekli: "Barabáše!"
22. Pilát jim řekl: "Co tedy mám udělat s Ježíšem zvaným Kristus?" A všichni řekli: "Ať je ukřižován!"
23. Vladař však řekl: "A co zlého udělal?" Ale oni křičeli ještě víc: "Ať je ukřižován!"
24. A když Pilát viděl, že nic nezmůže, ale že je čím dál větší pozdvižení, vzal vodu a před zástupem si umyl ruce se slovy: "Nejsem vinen krví tohoto spravedlivého. Hleďte si toho sami."
25. A všechen lid odpověděl: "Jeho krev na nás a na naše děti!"
26. Tehdy jim propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování.
27. Tehdy vzali vladařovi vojáci Ježíše do paláce a shromáždili k němu celou posádku.
28. Svlékli ho a oblékli mu rudý plášť,
29. a když upletli korunu z trní, nasadili mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali hůl. Pak před ním klekali a posmívali se mu. Říkali: "Buď zdráv, židovský králi!"
30. Plivali na něj a vzali tu hůl a bili ho do hlavy.
31. Když se mu dost naposmívali, svlékli z něho ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli, aby byl ukřižován.
32. A když vyšli, našli člověka z Kyrény, jménem Šimona. Toho přinutili, aby vzal jeho kříž.
33. A tak přišli na místo zvané Golgota, což znamená Místo lebky.
34. Dali mu napít octa smíšeného se žlučí. A když jej okusil, nechtěl pít.
35. A když ho ukřižovali, rozdělili si jeho šaty házením losu, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka: "Rozdělili si mé šaty mezi sebou a o mé roucho házeli los."
36. Pak seděli a hlídali ho tam.
37. A nad jeho hlavu dali nápis jeho viny: "TOTO JE JEŽÍŠ, ŽIDOVSKÝ KRÁL".
38. Tehdy byli spolu s ním ukřižováni dva zločinci, jeden po pravici a druhý po levici.
39. Kolemjdoucí mu spílali, pokyvovali hlavami
40. a říkali: "Ty, který boříš chrám a za tři dny ho stavíš, zachraň sám sebe! Jestli jsi Boží Syn, sestup z kříže!"
41. Tak podobně se posmívali i velekněží se zákoníky a staršími a říkali:
42. "Jiné spasil, ale sám sebe spasit nemůže! Jestli je král Izraele, ať teď sestoupí z kříže a uvěříme v něj!
43. Spoléhal na Boha, tak ať ho teď vysvobodí, jestli o něj stojí! Říkal přece: 'Jsem Boží Syn'!"
44. A tak podobně ho hanobili i zločinci, kteří byli ukřižováni s ním.
45. Od šesté hodiny pak nastala po celé zemi tma až do deváté hodiny.
46. Kolem deváté hodiny pak Ježíš hlasitě vykřikl: "Eli, Eli, lama sabachtani?" to je: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?"
47. A když to uslyšeli někteří z kolemstojících, říkali: "Ten člověk volá Eliáše!"
48. Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, a když ji naplnil octem, dal ji na větev a dával mu napít.
49. Ale ostatní říkali: "Nech ho, uvidíme, jestli přijde Eliáš, aby ho zachránil!"
50. Ježíš pak opět hlasitě vykřikl a vypustil ducha.
51. A hle, chrámová opona se roztrhla na dva kusy odshora až dolů a země se otřásla a skály popraskaly.
52. Otevřely se hroby a vstala mnohá těla zesnulých svatých,
53. kteří po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, přišli do svatého města a ukázali se mnoha lidem.
54. Když pak setník a ti, kdo s ním hlídali Ježíše, uviděli zemětřesení a to, co se dělo, velmi se vyděsili a říkali: "To byl opravdu Boží Syn!"
55. Bylo tam také mnoho žen přihlížejících zpovzdálí, které doprovázely Ježíše z Galileje a sloužily mu.
56. Byla mezi nimi Marie Magdaléna a Marie, matka Jakuba a Jozese, a matka Zebedeových synů.
57. A když nastal večer, přišel bohatý člověk z Arimatie, jménem Josef, který byl také Ježíšův učedník.
58. Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Tehdy Pilát nařídil, aby tělo bylo vydáno.
59. Josef vzal tělo, zavinul ho do čistého plátna
60. a pochoval ho do svého nového hrobu, který si vytesal ve skále. Potom přivalil ke dveřím hrobu velký kámen a odešel.
61. A byla tam Marie Magdaléna a druhá Marie, sedící naproti hrobu.
62. Nazítří, po dni připravování, se pak velekněží a farizeové sešli k Pilátovi
63. a řekli mu: "Pane, vzpomněli jsme si, že když ten bludař ještě žil, řekl: 'Po třech dnech vstanu.'
64. Proto nařiď, ať je hrob hlídán až do třetího dne, aby snad nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: 'Byl vzkříšen z mrtvých!' Tak bude poslední blud horší než ten první!"
65. Pilát jim řekl: "Máte stráž, jděte a hlídejte, jak umíte."
66. A tak šli, a když zapečetili kámen, obsadili hrob strážnými.

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník