Předchozí Matouš, 28. kapitola Mk 1Další
1. Když pak končila sobota a svítalo na první den týdne, přišla Marie Magdaléna a ta druhá Marie, aby se podívaly na hrob.
2. A hle, nastalo veliké zemětřesení, neboť Pánův anděl sestoupil z nebe, a když přišel, odvalil kámen ode dveří a posadil se na něm.
3. Jeho obličej byl jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh.
4. A strážní se strachem z něj roztřásli a zůstali jako mrtví.
5. Anděl pak odpověděl ženám: "Vy se nebojte. Vždyť vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše.
6. Není tu, neboť vstal, jak předpověděl. Pojďte, pohleďte na místo, kde ležel Pán.
7. Jděte rychle a řekněte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. A hle, předchází vás do Galileje. Tam ho spatříte. Hleďte, řekl jsem vám to."
8. A tak rychle odešly od hrobu s bázní a s velikou radostí a běžely, aby to oznámily jeho učedníkům.
9. A když to šly oznámit jeho učedníkům, vtom se s nimi setkal Ježíš a pozdravil je. Přistoupily tedy, objaly jeho nohy a poklonily se mu.
10. Tehdy jim Ježíš řekl: "Nebojte se, jděte a oznamte mým bratrům, ať jdou do Galileje a tam mě spatří."
11. A když ty ženy odcházely, hle, někteří ze stráže šli do města a oznámili velekněžím všechno, co se stalo.
12. A když se shromáždili se staršími, poradili se a dali vojákům mnoho peněz
13. a řekli: "Mluvte takhle: 'V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, když jsme spali.'
14. A kdyby o tom uslyšel vladař, my ho přesvědčíme a zbavíme vás starostí."
15. Oni tedy vzali peníze a dělali, jak byli naučeni. A tato řeč je mezi Židy rozhlášena až do dnešního dne.
16. Jedenáct učedníků pak šlo do Galileje, na tu horu, kterou jim Ježíš určil.
17. A když ho spatřili, poklonili se mu; ale někteří pochybovali.
18. Ježíš přistoupil, promluvil k nim a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
19. Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého
20. a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Amen.
(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník