Předchozí Matouš, 3. kapitola Další
1. V těch dnech přišel Jan Křtitel a kázal v judské poušti.
2. Říkal: "Čiňte pokání, protože nebeské království se přiblížilo!"
3. To je ten, o kterém mluvil prorok Izaiáš, když říkal: "Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Napřimujte jeho stezky!"
4. Ten Jan měl oděv z velbloudí srsti, kolem boků měl kožený pás a jeho pokrmem byly kobylky a lesní med.
5. Vycházel k němu tehdy celý Jeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj.
6. A když vyznávali své hříchy, křtil je v Jordánu.
7. Když však uviděl mnohé z farizeů a saduceů, jak jdou k jeho křtu, řekl jim: "Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, jak utéci před přicházejícím hněvem?
8. Proto začněte nést ovoce odpovídající vašemu pokání.
9. A nemyslete, že si můžete říkat: Abrahama máme za otce. Říkám vám totiž, že Bůh je schopen Abrahamovi vzbudit syny z tohoto kamení.
10. Sekera je již přiložena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, tedy bude vyťat a vhozen do ohně.
11. Jistě, já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází po mně, je silnější než já. nejsem hoden ani nosit jeho obuv. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm.
12. Jeho věječka je již v jeho ruce a on vyčistí svůj mlat. Svou pšenici shromáždí do obilnice, ale plevy bude pálit neuhasitelným ohněm."
13. Tehdy přišel Ježíš z Galileje za Janem k Jordánu, aby se od něj nechal pokřtít.
14. Ale Jan mu v tom velmi bránil. Říkal: "Já potřebuji být pokřtěn od tebe a ty přicházíš za mnou?"
15. Ježíš mu však odpověděl: "Dopusť to teď, protože takto máme naplnit veškerou spravedlnost." A tak ho nechal.
16. A když byl Ježíš pokřtěn, vystoupil ihned z vody, a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj.
17. A hle, hlas z nebe řekl: "Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení."

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník