Předchozí Matouš, 4. kapitola Další
1. Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
2. A poté, co se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, vyhladověl.
3. Tehdy k němu přistoupil Pokušitel a řekl: "Jsi-li Boží Syn, řekni, ať se z tohoto kamení stanou chleby."
4. Ale on odpověděl: "Je napsáno: 'Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.'"
5. Pak ho ďábel vzal do svatého města, postavil ho na vrcholek chrámu
6. a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, vrhni se dolů! Vždyť je napsáno: 'Svým andělům přikáže o tobě a ponesou tě na rukou, abys snad nenarazil nohou na kámen.'"
7. Ježíš mu řekl: "Opět je napsáno: 'Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.'"
8. Ďábel ho zase vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu
9. a řekl mu: "Toto všechno ti dám, když padneš na zem a pokloníš se mi."
10. Tehdy mu Ježíš řekl: "Odejdi, Satane! Vždyť je napsáno: 'Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému budeš sloužit.'"
11. Tehdy ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a sloužili mu.
12. Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje.
13. Opustil Nazaret a přišel bydlet do Kafarnaum u moře, v krajinách Zabulón a Neftalí,
14. aby se naplnilo to, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše:
15. "Země Zabulón a země Neftalí, při cestě k moři, za Jordánem, Galilea pohanských národů:
16. lid, který bydlel v temnosti, uviděl veliké světlo a těm, kteří seděli v krajině a stínu smrti, světlo se zaskvělo."
17. Od té doby začal Ježíš kázat. Říkal: "Čiňte pokání, protože nebeské království se přiblížilo."
18. Když se pak Ježíš procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a Ondřeje, jeho bratra, jak házejí síť do moře (protože to byli rybáři),
19. a řekl jim: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!"
20. A oni hned opustili sítě a šli za ním.
21. Když pak odtud poodešel, uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě, a povolal i je.
22. A oni hned opustili loď i svého otce a šli za ním.
23. Ježíš pak procházel celou Galileu, vyučoval v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh v lidu.
24. Zpráva o něm se roznesla i po celé Sýrii, a tak k němu přiváděli všechny nemocné, sužované různými neduhy a bolestmi, posedlé, náměsíčníky a ochrnuté a on je uzdravil.
25. A šly za ním veliké zástupy z Galileje a z Dekapole, i z Jeruzaléma, z Judska a ze Zajordánska.

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník