Předchozí Matouš, 8. kapitola Další
1. Když pak sestupoval z hory, šly za ním veliké zástupy.
2. A hle, přišel malomocný a klaněl se mu se slovy: "Pane, kdybys jen chtěl, můžeš mě očistit."
3. Ježíš vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď očištěn!" A jeho malomocenství bylo ihned očištěno.
4. Tehdy mu Ježíš řekl: "Dej pozor, abys to nikomu neříkal. Jdi ale, ukaž se knězi a obětuj Bohu ten dar, který přikázal Mojžíš, na svědectví pro ně."
5. A když Ježíš vcházel do Kafarnaum, přistoupil k němu římský setník a prosil ho:
6. "Pane, můj služebník leží doma raněn mrtvicí a strašně trpí."
7. Ježíš mu řekl: "Já přijdu a uzdravím ho."
8. Setník však odpověděl: "Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale jen řekni slovo a můj služebník bude uzdraven.
9. Vždyť i já jsem člověk pod mocí a mám pod sebou vojáky. Tomuto řeknu 'Jdi' a on jde a jinému 'Přijď' a on přijde; svému otroku řeknu 'Udělej tohle' a udělá to."
10. Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo šli za ním: "Amen, říkám vám, že ani v Izraeli jsem tak velikou víru nenašel.
11. Říkám vám, že mnozí přijdou od východu i od západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v nebeském království.
12. Ale synové království budou vyvrženi do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů."
13. Tomu setníkovi pak Ježíš řekl: "Jdi, ať se ti stane, jak jsi uvěřil." A jeho služebník byl v tu chvíli uzdraven.
14. Když pak Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl jeho tchyni, jak leží a má horečku.
15. Dotkl se tedy její ruky, horečka ji opustila a ona vstala a začala je obsluhovat.
16. Když potom nastal večer, přivedli k němu mnoho lidí posedlých démony a on ty duchy vymítal slovem a uzdravil všechny nemocné,
17. aby se naplnilo to, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: "On sňal naše slabosti a odnesl naše nemoci."
18. Když pak Ježíš kolem sebe uviděl veliké zástupy, přikázal učedníkům, aby se přeplavili na druhou stranu.
19. Tehdy k němu přistoupil jeden zákoník a řekl mu: "Mistře, budu tě následovat, kamkoli půjdeš."
20. Ježíš mu tedy řekl: "Lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by složil hlavu."
21. Tehdy mu řekl jiný z jeho učedníků: "Pane, dovol mi nejdřív odejít a pochovat svého otce."
22. Ježíš mu však řekl: "Pojď za mnou a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé."
23. Potom vstoupil na loď a jeho učedníci ho následovali.
24. Na moři pak náhle nastala veliká bouře, takže vlny přikrývaly loď. On však spal.
25. Přistoupili tedy a vzbudili ho se slovy: "Pane, zachraň nás, vždyť hyneme!"
26. Ježíš jim ale řekl: "Proč se bojíte, malověrní?" Tehdy vstal a napomenul vítr i moře a nastal naprostý klid.
27. A ti muži žasli a říkali: "Co je tohle za člověka, že ho poslouchá i vítr a moře?"
28. Když se pak přeplavil na druhou stranu do kraje Gergezenců, setkali se s ním dva lidé posedlí démony, kteří vyšli z hrobů a byli velmi nebezpeční, takže nikdo nemohl chodit tou cestou.
29. A hle, křičeli: "Co je ti do nás, Ježíši, Boží Synu? Přišel jsi sem, abys nás předčasně trýznil?"
30. Daleko od nich se páslo veliké stádo vepřů
31. a ti démoni ho prosili: "Jestliže nás vymítáš, dovol nám odejít do toho stáda vepřů."
32. On jim tedy řekl: "Jděte!" A oni vyšli, vstoupili do toho stáda vepřů, a hle, celé stádo se rozběhlo ze srázu dolů do moře a zahynulo ve vodách.
33. Ti, kdo je pásli, pak utekli, a když přišli do města, všechno vyprávěli - totiž to o těch posedlých.
34. A hle, celé město vyšlo Ježíši naproti, a jakmile ho uviděli, žádali ho, aby odešel z jejich kraje.

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník