Předchozí Římanům, 12. kapitola Další
1. Proto vás vyzývám, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste vydali svá těla jako živou oběť, svatou a příjemnou Bohu, skrze vaši rozumnou službu.
2. A nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli rozeznat, co je dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle.
3. Neboť skrze milost, která mi je dána, říkám každému, kdo je mezi vámi, aby o sobě nesmýšlel více než se má, ale aby smýšlel střízlivě podle toho, jak Bůh každému udělil míru víry.
4. Vždyť tak jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejnou práci,
5. tak i my, ačkoli mnozí, jsme jedno tělo v Kristu a jednotlivě údy jedni druhých.
6. Když tedy máme rozdílná obdarování podle milosti, která je nám dána, ať už proroctví, to konejme v souladu s vírou;
7. nebo službu, ve sloužení; nebo ten, kdo učí, ve vyučování;
8. nebo ten, kdo povzbuzuje, v povzbuzování; kdo dává, ve štědrosti; kdo vede, v pilnosti; kdo prokazuje milosrdenství, čiň to s ochotou.
9. Láska ať je bez pokrytectví. Ošklivte si zlé, lněte k dobrému.
10. Bratrskou láskou srdečně milujte jedni druhé, vzájemně se předcházejte uctivostí,
11. v pilnosti nepolevujte, buďte vroucí duchem, služte Pánu,
12. v naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí,
13. v potřebách se dělte se svatými, věnujte se pohostinnosti.
14. Dobrořečte těm, kdo vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte.
15. Radujte se s radujícími a plačte s plačícími.
16. Buďte k sobě navzájem jednomyslní, nesmýšlejte vysoce, ale nechte se vést k poníženým. Nebuďte moudří sami před sebou.
17. Nikomu neodplácejte zlo zlem. Opatrujte dobré přede všemi lidmi.
18. Je-li to možné, pokud je na vás, mějte se všemi lidmi pokoj.
19. Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu, neboť je napsáno: "Má je pomsta, já odplatím, praví Pán."
20. A tak: "Hladoví-li tvůj nepřítel, nakrm ho; žízní-li, dej mu napít. Neboť když to uděláš, shrneš na jeho hlavu řeřavé uhlí."
21. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník