Předchozí Římanům, 3. kapitola Další
1. Jakou tedy Žid výhodu? A jaký je užitek obřízky?
2. Veliký v každém ohledu! Předně ovšem ten, že jim byla svěřena Boží slova.
3. Co totiž na tom, jestliže někteří neuvěřili? Zruší snad jejich nevěra Boží věrnost?
4. V žádném případě! Ať je však Bůh pravdomluvný a každý člověk lhář, jak je napsáno: "Abys byl shledán spravedlivým ve svých slovech a zvítězil, kdyby ses soudil."
5. Jestliže však naše nepravost dokazuje Boží spravedlnost, co řekneme? Je snad Bůh nespravedlivý, když vylévá svůj hněv? (Mluvím po lidsku.)
6. V žádném případě! Vždyť jak by potom Bůh soudil svět?
7. Jestliže se totiž mou lží rozhojnila Boží pravda k jeho slávě, proč jsem tedy ještě souzen jako hříšník?
8. A proč neříci: "Čiňme zlé věci, aby přišly dobré," jak nás pomlouvají a jak někteří tvrdí, že my říkáme? Jejich odsouzení je spravedlivé.
9. Co tedy? Máme nějakou přednost? Vůbec ne; vždyť jsme již dříve obvinili jak Židy, tak Řeky, že jsou všichni pod hříchem,
10. jak je napsáno: "Není spravedlivého, není ani jednoho.
11. Není, kdo by rozuměl, není, kdo by hledal Boha.
12. Všichni se odchýlili, společně se stali neužitečnými; není, kdo by konal dobro, není ani jeden."
13. "Jejich hrdlo je otevřený hrob, svými jazyky podváděli." "Pod jejich rty je jed lítých hadů."
14. "Jejich ústa jsou plná zlořečení a hořkosti."
15. "Jejich nohy jsou rychlé k prolití krve;
16. zkáza a bída je na jejich cestách
17. a cestu pokoje nepoznali."
18. "Před jejich očima není Boží bázně."
19. Víme pak, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby byla zacpána všechna ústa a aby všechen svět byl vinen před Bohem.
20. Na základě skutků Zákona totiž nebude v jeho očích ospravedlněno žádné tělo; neboť skrze Zákon přichází poznání hříchu.
21. Nyní je však bez Zákona zjevena Boží spravedlnost, dosvědčovaná Zákonem i Proroky,
22. totiž Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista ke všem a na všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu,
23. neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.
24. Jsou však zadarmo ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení, které je v Ježíši Kristu,
25. jehož Bůh určil za nástroj smíření skrze víru v jeho krev, aby prokázal svou spravedlnost; neboť Bůh ve své shovívavosti prominul předešlé hříchy,
26. aby prokázal svou spravedlnost v nynějším čase, aby byl spravedlivým a ospravedlňujícím toho, kdo je z Ježíšovy víry.
27. Kde je tedy ta chlouba? Byla vyloučena. Skrze jaký zákon? Snad skutků? Nikoli, ale skrze zákon víry.
28. Máme tedy za to, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona.
29. Je snad Bůh jenom Židů? Není také pohanů? Ano, je i pohanů,
30. poněvadž je jeden Bůh, který ospravedlní obřezané z víry a neobřezané skrze víru.
31. Rušíme tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon potvrzujeme.

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník