Předchozí Skutky, 3. kapitola Další
1. Petr a Jan potom vstupovali v hodinu modlitby (to jest o deváté) do chrámu.
2. A byl tam nesen jeden muž, chromý od lůna své matky, kterého každý den pokládali u chrámové brány zvané Krásná, aby ty, kdo vcházeli do chrámu, prosil o almužnu.
3. Ten uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, a prosil je o almužnu.
4. Petr však na něj s Janem upřel zrak a řekl: "Podívej se na nás."
5. Pozoroval je tedy s očekáváním, že od nich něco přijme.
6. Ale Petr řekl: "Stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!"
7. Uchopil ho za pravou ruku a zvedl ho; a tehdy se jeho nohy a klouby ihned zpevnily.
8. A když vyskočil, stál a chodil a vešel s nimi do chrámu, kde se procházel, poskakoval a chválil Boha.
9. Všechen lid ho tedy viděl, jak chodí a chválí Boha,
10. a poznali, že je to ten, který kvůli almužně sedával u chrámové Krásné brány, a byli naplněni děsem a úžasem nad tím, co se mu přihodilo.
11. A když se ten uzdravený chromý držel Petra a Jana, seběhl se k nim všechen vyděšený lid do sloupoví zvaného Šalomounovo.
12. Když to tedy Petr uviděl, promluvil k lidu: "Proč se tomu divíte, Izraelité? A proč se na nás tak upřeně díváte, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento člověk chodí?
13. Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, Bůh našich otců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého jste vy vydali a jehož jste se zřekli před Pilátem, když se rozhodl, že ho propustí.
14. Zřekli jste se toho Svatého a Spravedlivého a vyžádali jste si, aby vám byl vydán vrah.
15. Zabili jste Původce života, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých; a my jsme toho svědky.
16. Skrze víru v jeho jméno dalo jeho jméno sílu tomuto muži, kterého vidíte a znáte. Ano, víra, která je skrze něho, mu dala toto plné zdraví před očima vás všech.
17. Teď však vím, bratři, že jste to udělali z nevědomosti, stejně jako vaši vůdcové.
18. Bůh však takto naplnil, co předpověděl ústy všech svých proroků: že Kristus bude trpět.
19. Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a přišly časy osvěžení od Pánovy tváře
20. a aby poslal toho, který vám byl předem kázán, Ježíše Krista,
21. kterého musí nebe držet až do časů nápravy všech věcí, o nichž Bůh mluvil od věků ústy všech svých svatých proroků.
22. Mojžíš přece řekl otcům: 'Pán, váš Bůh, vám vzbudí z vašich bratrů Proroka jako mne; toho budete poslouchat ve všem, cokoli vám řekne.
23. A stane se, že každá duše, která by toho Proroka neuposlechla, bude vyhlazena z lidu.'
24. Ano, také všichni proroci, kteří mluvili od Samuele a po něm, předpovídali tyto dny.
25. Vy jste synové proroků a smlouvy, kterou Bůh uzavřel s našimi otci, když řekl Abrahamovi: 'Ve tvém semeni budou požehnána všechna pokolení země.'
26. Vám jako prvním vzbudil Bůh svého služebníka Ježíše a poslal ho žehnat vám, aby každého odvrátil od jeho nepravostí."

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník