Předchozí Skutky, 6. kapitola Další
1. V těch dnech, když se rozmnožoval počet učedníků, pak nastalo reptání helénistů proti Hebrejům, že jejich vdovy jsou při každodenní službě zanedbávány.
2. Dvanáct apoštolů tedy svolalo shromáždění učedníků a řeklo: "Nesluší se, abychom my opustili Boží slovo a sloužili u stolů.
3. Proto ze sebe, bratři, vyberte sedm mužů dobré pověsti, plných Ducha Svatého a moudrosti, kterým svěříme tu práci.
4. My se však budeme pilně věnovat modlitbě a službě slova."
5. Ta řeč se tedy zalíbila celému shromáždění a vybrali Štěpána, muže plného víry a Ducha Svatého, a Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parména a Mikuláše, proselytu z Antiochie.
6. Ty postavili před apoštoly, kteří na ně po modlitbě vložili ruce.
7. A Boží slovo rostlo a počet učedníků v Jeruzalémě se mocně rozrůstal. Také veliké množství kněží poslouchalo víru.
8. Štěpán, plný víry a moci, pak dělal mezi lidem veliké divy a zázraky.
9. Tehdy povstali někteří z takzvané Synagogy Libertinů (Kyrénských, Alexandrijských a těch z Kilikie a Asie) a hádali se se Štěpánem.
10. Nemohli ale obstát proti moudrosti a Duchu, ve kterém mluvil.
11. Podstrčili tedy muže, kteří řekli: "Slyšeli jsme ho mluvit rouhavé řeči proti Mojžíši a proti Bohu!"
12. A tak rozbouřili lid i starší a zákoníky a přišli, chopili se ho a odvedli ho do velerady.
13. Tam postavili falešné svědky, kteří řekli: "Tento člověk nepřestává mluvit rouhavé řeči proti tomuto místu a Zákonu.
14. Slyšeli jsme ho totiž, jak říká, že ten Ježíš Nazaretský zničí toto místo a změní způsoby, které nám vydal Mojžíš!"
15. A když se na něj všichni, kdo seděli ve veleradě, upřeně podívali, viděli jeho tvář jako tvář anděla.

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník