Předchozí Titovi, 2. kapitola Další
1. Ty pak mluv, co se sluší na zdravé učení.
2. Starší muži ať jsou střídmí, počestní, rozvážní, zdraví ve víře, v lásce a v trpělivosti.
3. Podobně starší ženy ať se chovají, jak se sluší na svaté, nejsou pomlouvačné ani zotročené množstvím vína, jsou učitelkami dobrého,
4. ať učí mladé ženy, aby milovaly manžely a děti,
5. byly rozvážné, cudné, pečující o domácnost, laskavé, poddané svým manželům, aby Boží slovo nebylo tupeno.
6. Podobně napomínej i mladíky, aby byli rozvážní.
7. Ty sám buď ve všem příkladem dobrých skutků; v učení měj celost, vážnost, stálost.
8. Mluv zdravé slovo, jež nelze odsoudit, aby protivník byl zahanben a neměl, co by o vás řekl zlého.
9. Služebníky , ať jsou poddáni svým pánům, ať jsou ve všem příjemní, neodmlouvají,
10. neokrádají, ale prokazují veškerou správnou věrnost, aby ve všem byli ozdobou učení našeho Spasitele Boha.
11. Boží zachraňující milost se zajisté zjevila všem lidem.
12. Ta nás vyučuje, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili v tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně,
13. v očekávání té požehnané naděje, totiž slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista,
14. který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe svůj zvláštní lid, horlivě milující dobré skutky.
15. Toto mluv; napomínej a kárej s veškerým důrazem. Ať tebou nikdo nepohrdá.

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník