PředchozíFm 1 Židům, 1. kapitola Další
1. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky,
2. ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil za dědice všeho a skrze něhož také stvořil světy.
3. On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; slovem svojí moci udržuje všechno, co je. Když sám skrze sebe vykonal očištění našich hříchů, posadil se po pravici Velebnosti na výsostech
4. a stal se o to vznešenějším, než jsou andělé, oč význačnější jméno než oni přijal za dědictví.
5. Vždyť kterému z andělů kdy řekl: "Ty jsi můj Syn; dnešního dne jsem tě zplodil"? A znovu: "Já mu budu otcem a on mi bude Synem."
6. A znovu, když přivádí Prvorozeného na svět, říká: "A klanějte se mu všichni Boží andělé!"
7. O andělech sice říká: "On činí své anděly větry a své služebníky plameny ohně."
8. Ale o Synu říká: "Tvůj trůn, ó Bože, je na věky věků; žezlo spravedlnosti je žezlem tvého království.
9. Miloval jsi spravedlnost a nenáviděl jsi nepravost; proto tě, ó Bože, pomazal tvůj Bůh olejem veselí nad všechny tvé společníky."
10. A dále: "Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi a nebesa jsou dílem tvých rukou.
11. Ona pominou, ty však zůstáváš; všechna zestárnou jako roucho.
12. Svineš je jako plášť a budou změněna; ty však jsi tentýž a tvá léta nikdy nepřestanou."
13. A kterému z andělů kdy řekl: "Seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou"?
14. Nejsou snad všichni služebnými duchy, posílanými ke službě těm, kdo se mají stát dědici spasení?

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník