Seznam knih

Nový Zákon


Zkr Název knihy Kapitol

Mt Matouš 28
Mk Marek 16
L Lukáš 24
J Jan 21
Sk Skutky 28
Ř Římanům 16
1K 1. Korintským 16
2K 2. Korintským 13
Ga Galatským 6
Ef Efezským 6
Fp Filipenským 4
Ko Kolossenským 4
1Te 1. Tessalonicenským 5
2Te 2. Tessalonicenským 3
1Tm 1. Timoteovi 6
2Tm 2. Timoteovi 4
Tt Titovi 3
Fm Filemonovi 1
Žd Židům 13
Jk Jakub 5
1Pt 1. Petrova 5
2Pt 2. Petrova 3
1J 1. Janova 5
2J 2. Janova 1
3J 3. Janova 1
Ju Juda 1
Zj Zjevení 22
(c) Bůh. Použito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník