Seznam knih

Starý Zákon


Zkr Název knihy Kapitol

Gn Genesis 50
Ex Exodus 40
Lv Leviticus 27
Nu Numeri 36
Dt Deuteronomium 34
Joz Jozue 24
Sd Soudců 21
Rt Rut 4
1S 1. Samuelova 31
2S 2. Samuelova 24
1Kr 1. Královská 22
2Kr 2. Královská 25
1Pa 1. Paralipomenon 29
2Pa 2. Paralipomenon 36
Ezd Ezdráš 10
Ne Nehemiáš 13
Es Ester 10
Jb Job 42
Ž Žalmy 150
Přísloví 31
Ka Kazatel 12
Pís Píseň Šalomounova 8
Iz Izaiáš 66
Jr Jeremiáš 52
Pl Pláč Jeremiášův 5
Ez Ezechiel 48
Dn Daniel 12
Oz Ozeáš 14
Jl Joel 3
Am Amos 9
Abd Abdiáš 1
Jon Jonáš 4
Mi Micheáš 7
Na Nahum 3
Ab Abakuk 3
Sf Sofoniáš 3
Ag Aggeus 2
Za Zachariáš 14
Ma Malachiáš 4
(c) Bůh. Použito s laskavým svolením. Převod do HTML: Michal Rovnaník