Předchozí Matouš, 25. kapitola Další
1. "Tehdy bude nebeské království podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi.
2. Pět z nich bylo rozumných a pět pošetilých.
3. Když ty pošetilé braly své lampy, nevzaly si s sebou olej.
4. Ty rozumné si však se svými lampami vzaly také olej v nádobkách.
5. Když pak ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usínat.
6. A o půlnoci nastal křik: 'Hle, ženich přichází! Vyjděte mu vstříc!'
7. Všechny panny tedy vstaly a připravily si své lampy.
8. Pošetilé pak řekly těm rozumným: 'Dejte nám ze svého oleje, protože naše lampy hasnou.'
9. Ty rozumné jim ale odpověděly: 'Nebude ho dost pro nás i pro vás. Raději jděte k prodavačům a kupte si.'
10. A když odešly kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním vešly na svatbu. A dveře byly zavřeny.
11. Potom ale přišly také ty zbývající panny a říkaly: 'Pane, pane, otevři nám!'
12. Ale on jim odpověděl: 'Amen, říkám vám, že vás neznám.'
13. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu, ve kterou přijde Syn člověka."
14."Je to totiž jako když člověk při odchodu na cestu zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek.
15. Jednomu dal pět hřiven, jinému dvě a jinému jednu, každému podle jeho schopností, a odešel na cestu.
16. Ten, který dostal pět hřiven, ihned šel, nechal je vydělávat a získal jiných pět hřiven.
17. Stejně tak i ten, který dostal dvě, získal jiné dvě.
18. Ale ten, který dostal jednu, odešel, zakopal ji v zemi a tak skryl peníze svého pána.
19. Potom po dlouhé době pán těch služebníků přišel a počítal s nimi účty.
20. Když přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl pět dalších hřiven a řekl: 'Pane, dal jsi mi pět hřiven a podívej se, získal jsem pět dalších.'
21. Jeho pán mu tedy řekl: 'Výborně, můj dobrý a věrný služebníku. Byl jsi věrný nad málem, proto tě ustanovím nad mnohým. Vejdi do radosti svého pána.'
22. Potom přistoupil ten, který dostal dvě hřivny a řekl: 'Pane, dal jsi mi dvě hřivny a podívej se, získal jsem další dvě.'
23. Jeho pán mu řekl: 'Výborně, můj dobrý a věrný služebníku. Byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi do radosti svého pána.'
24. Potom přistoupil i ten, který dostal jednu hřivnu a řekl: 'Pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi nezasel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal.
25. A tak jsem odešel a skryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Pohleď, zde máš, co je tvoje.'
26. Jeho pán mu však odpověděl: 'Ty zlý a líný služebníku! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal!
27. Měl jsi tedy dát mé peníze směnárníkům a já bych, až přijdu, vzal, co mi patří i s úrokem.
28. Vezměte mu tedy tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo má deset hřiven.
29. Každému, kdo má, totiž bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má.
30. A toho neužitečného služebníka vyhoďte do té zevnější tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů.'"
31. "Když pak přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni svatí andělé, tehdy se posadí na trůnu své slávy.
32. Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedny od druhých, tak jako pastýř odděluje ovce od kozlů.
33. Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici.
34. Potom král řekne těm po své pravici: 'Pojďte vy, kdo jste požehnaní od mého Otce, přijměte za své dědictví to království, které je pro vás připraveno od založení světa.
35. Neboť jsem hladověl a vy jste mi dali najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a přijali jste mě.
36. Byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocný a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.'
37. Tehdy mu ti spravedliví odpoví: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového a nakrmili , anebo žíznivého a dali jsme ti napít?
38. Kdy jsme tě viděli jako cizince a přijali , anebo nahého a oblékli ?
39. Kdy jsme tě viděli nemocného anebo v žaláři a přišli jsme k tobě?'
40. A král jim odpoví: 'Amen, říkám vám, že cokoli jste udělali nejmenšímu z těchto mých bratrů, to jste udělali mně.'
41. Potom řekne také těm po levici: 'Jděte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly,
42. protože jsem hladověl a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň a nedali jste mi napít.
43. Byl jsem cizincem a nepřijali jste mě, nahý a neoblékli jste mě, byl jsem nemocný a ve vězení a vy jste mě nenavštívili.'
44. Tehdy mu odpovědí i oni a řeknou: 'Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého nebo jako cizince nebo nahého nebo nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti?'
45. Tehdy jim odpoví: 'Amen, říkám vám, že cokoli jste neudělali nejmenšímu z těchto, to jste neudělali mně!'
46. A tak tito půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života."

(c) Bůh. Použito s laskavým svolením.
Překlad: (c) Nadační fond NBK (www.nbk.cz). Použito s laskavým svolením.
Převod do HTML: Michal Rovnaník