GUSTAV ADOLF SKALSKY

(viz tez katedra cirkevnich dejin)

Narozen 3. 8. 1857 v Opatovicich u Caslavi, zemrel 28. 1. 1926 v Praze. V letech 1880--1881 byl vikarem luterskeho sboru v Opatovicich, 1881--1887 fararem ve Vilemove, 1887--1896 ve Velke Lhote u Dacic. Od roku 1896 do r. 1919 profesorem prakticke theologie na bohoslovecke fakulte ve Vidni. Jako prvni dekan prispel vydatnym dilem k zrizeni Husovy evangelicke fakulty bohoslovecke. Na Husove fakulte pusobil v letech 1919--1925.

Zakladni pojeti prakticke theologie u Skalskeho lze oznacit jako pojeti historicke (F. Bednar, Kalich X, 1926--27, 76). Skalskeho lutersky konfesionalismus byl zjemnen jeho studiem v Erlangen, kde na nej mel silny vliv C. A. G. Zezschwitz. V roce 1918 prijal Skalsky skutecnost spojeni obou reformacnich cirkvi, ackoliv jeste v roce 1907 vyjadril k unii negativni postoj.

Dulezitou soucasti prakticke theologie bylo pro Skalskeho cirkevni pravo. Zpracoval po cirkevne-pravni strance obdobi pobelohorske (Zur Geschichte der Evangelischen Kirchenverfassung in Oesterreich 1897--98). Zabyval se otazkou pomeru cirkve a statu (Der oesterreichische Staat und die evangelische Kirche...1848--61, Die Verwaltungsgesetze der ev. Kirche in Oesterreich 1906 aj.).

Ucitel Zezschwitz privedl Skalskeho k zajmu o bratrskou historii. Skalsky vydal Dva visitacni rady Jednoty bratrske a Rad zvlastni mezi Bratrimi (1906), Zpravu o bratrich soudcich...z 1609, List br. Jana Cerneho soudcum...z 1555 (1907). Prace na Lukasovych Zpravach knezskych zustala v rukopise.

Do oblasti katechetiky nalezi Skalskeho literarni prvotina Upominka na den konfirmacni (1885), do oblasti liturgiky studie Aus der liturgischen Vergangenheit der ev. Kirche in Oesterreich (Jahrbuch Prot. 34, 35) a Blahoslavova liturgicka prirucka (Kalich VIII, 1923, 40--47).

Skalskeho osobitym zajmem byla ceska historie pobelohorskeho obdobi, kterou zpracoval ve dvou monografiich trvale ceny: Z dejin ceske emigrace v 18. stoleti I (1911) a Der Exulantenprediger Johann Liberda, Ein Beitrag zur Geschichte der b”hmischen Emigranten (1910). Husitstvi venoval praci Husitstvi za hranicemi Cech (1901).


Bibliografie:
Kalendar Hus 1917 (clanek J. Lukaska), RGG2, V, 561n
R.Rican -- J.Smolik: Dvacet pet let od smrti GAS, ThEv 1951, 187--189