kliknutím: větší formát

předcházející odkaz na větší formát obsah skupiny odkaz na menší formát bez komentáře následující

Slet apoštolů u smrtelného lože Bohorodičky

Řecká ikona


Toto jsou jména učedníků Páně, přinesených v oblacích: evangelista Jan a Jakub, jeho bratr, Petr a Pavel, Ondřej, Filip, Lukáš, Barnabáš, Bartoloměj a Matouš, Matěj zvaný Spravedlivý, Šimon Kananejský, Juda a jeho otec, Nikodém a Maximianus, a nespočet dalších.

Tu řekla blahoslavená Maria svým bratřím: "Pročpak jste všichni přišli do Jeruzaléma?" Petr jí odpověděl: "To bychom se měli zeptat my tebe, a ty se ptáš nás? Myslím, že opravdu nikdo z nás neví, proč jsme se tu dnes tak rychle objevili. Byl jsem zrovna v Antiochii, a najednou jsem tu!" A také všichni ostatní hlasitě vykřikovali, na kterém místě v ten den zrovna byli. Všichni přítomní, jak to slyšeli, se tomu velice divili.

Blahoslavená Maria jim pověděla: "To já jsem svého syna poprosila, ještě než šel na utrpení, aby byl spolu s vámi u mě, až budu umírat; a on slíbil, že mi vyhoví. A proto vězte, že nazítří zemřu. Bděte a modlete se se mnou, aby vás Pán našel bdící, až si přijde pro mou duši." Tu všichni slíbili, že budou bdít. A tak zapálili mnoho pochodní, bděli, modlili se, zpívali žalmy a písničky.

Vyprávění Josefa Arimatejského o nanebevzetí Panny Marie 8-10

kontext: Spisy o smrti Panny Marie