Katedra Starého zákona ETF UK

Proseminář SZ – úvod, přehled látky a požadavků


Anotace:

1. Záměr, pedagogický cíl

2. Náplň – látka a forma

Během seminárních zasedání se vede rozhovor o všech oblastech práce.

3. Požadavky na studenty (podmínky zápočtu)

Částečný neprospěch či nedostatky lze v rozumné míře vyvážit náhradní prací (po projednání s vyučujícím, dle jeho pokynů).

4. Rozvržení práce, kalendář

a) exegetická práce s texty: průběžný postup v zasedáních, ad hoc zadávány úkoly na jednotlivá zasedání;
zpracovávané texty v roce 2006/2007: Gn 22,1-19; Iz 5,1-7 + vybrané žalmy , případně další texty podle potřeby
(literatura bude dohledávána a zadávána během prosemináře - součást cvičení)

b) Referáty postupně dle rozpisu

c) Samostatná písemná exegetická studie (zápočtový exegetický paper)

(exegetická studie, tj. překlad a výklad biblického oddílu, v kritickém dialogu se sekundární literaturou a komentáři;
rozsah 8-10 stran; dbát na formální náležitosti; je možné pracovat ve dvojicích).

5. Literatura, pomůcky

V knihovně je kromě primární, sekundární a příručkové literatury též pořadač "Proseminář SZ" s pracovními materiály a kopiemi obtížněji dostupné literatury.
Do něj vřazujte též syllaby svých referátů k metodám (minimálně 1 exemplář).
Další materiály jsou ... a budou přibývat ... na výukovém portálu CATHARINA (předmět: proseminář SZ).
V počítačové učebně (a částečně též v knihovně) je přístup k biblickým databázím a programům.
Na webstránce prosemináře jsou odkazy k dalším materiálům a pomůckám.


Dotazy, připomínky či jiná sdělení zasílejte Martinu Prudkému .

(návrat zpět na začátek dokumentu)

mp / poslední modifikace 15.2.2007

created by EasyPad stáhni Adobe Acrobat